Zavrieť
Vyberte si spôsob platby, ktorý Vám vyhovuje

UPC TV Smart

10.90 € 10.90 €8.90 € mesačne
106.80 € na rok dopredu
54+ TV staníc (43 v HD) 28 staníc v TV Archíve
Obľúbené

UPC TV Happy

15.90 € 15.90 €12.90 € mesačne
154.80 € na rok dopredu
112+ TV staníc (65 v HD) 53 staníc v TV Archíve
HBO V CENE

UPC TV Super

29.90 € 29.90 €28.90 € mesačne
346.80 € na rok dopredu
131+ TV staníc (76 v HD) 57 staníc v TV Archíve
Vyberte si jeden ľubovoľný tematický balík v cene služby
+ 10.90 € mesačne
v cene
+ 6.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 1.90 € mesačne
v cene
+ 2.90 € mesačne
v cene
+ 1.00 € mesačne
v cene
+ 4.90 € mesačne
v cene
+ 3.90 € mesačne
v cene
+ 2.90 € mesačne
v cene

TV Archív GO

Xiaomi Mi Box S

Strong Leap-S1

Strong Leap-S1 s viazanosťou

Strong Leap-S1

Vaše údaje

Príklad: meno@domena.sk
Príklad: 0900 123 456

Adresa trvalého pobytu na Slovensku

Adresa doručenia

Sumarizácia

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu na Slovensku

Ulica a číslo domu/bytu
Mesto
PSČ

Ďakujeme za Vašu objednávku

Vážený zákazník,
Prijatím Vašej záväznej elektronickej objednávky došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní prístupu k Službe Horizon TV.

Prístupové údaje spolu s postupom pre aktiváciu služby Horizon TV Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu v momente spracovania Vašej objednávky.

V zmysle uzatvorenej zmluvy využívate službu Horizon TV prvých 7 dní na skúšku zadarmo.

V prípade, že súčasťou Vašej objednávky bol aj nákup zariadenia Strong LEAP-S1, potvrdenie o jeho kúpe Vám bude zaslané na Vašu emailovú adresu po uhradení jeho kúpnej ceny, resp. po uhradení akontácie v prípade nákupu na splátky.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru

Rekapitulácia objednávky:

Číslo objednávky:
Špecifikácia služby:

Celková suma úhrady
Cena mesačná:
Jednorazový aktivačný poplatok: 4 €
Cena jednorazová:

Toto potvrdenie bolo odoslané na e-mailovú adresu:

Prajeme Vám veľa spokojných a zábavných chvíľ so službami UPC.


Upozorňujeme, že toto potvrdenie bolo vygenerované automaticky. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašej objednávky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese post@upc.sk. Informujeme Vás, že Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb, Osobitné podmienky pre využívanie služby Horizon TV, Podmienky kampane Horizon TV a Zásady spracovania osobných údajov, s ktorými ste sa oboznámili pred dokončením Vašej objednávky, sú dostupné na našej stránke www.upc.sk v sekci 'Pre zákazníkov' časť 'Dokumenty'. Informujeme Vás zároveň, že v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov máte oprávnenie odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na našej stránke www.upc.sk v sekcii 'Pre zákazníkov' časť 'Dokumenty'.

Zásady ochrany súkromia

Svoje údaje nám môžete s kľudom zveriť: sú u nás v bezpečí, máte nad nimi neustále kontrolu a vďaka ich využitiu Vám ponúkame tie najlepšie digitálne zážitky.

Keď budete využívať naše služby, Vaše údaje budú spracované nižšie uvedeným spôsobom. Tieto zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") opisujú, ako získavame a spracovávame vaše Osobné údaje, keď využívate naše produkty a služby a keď vám poskytujeme naše produkty a služby. Taktiež môžu byť tieto Zásady doplnené o konkrétne obchodné podmienky služieb, ktoré si objednáte. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú spracovania osobných údajov:

a) zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami, a kontaktných osôb či zástupcov zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami, pri poskytovaní produktu digitálnej televízie Horizon TV,

b) záujemcov produkt digitálnej televízie Horizon TV.

Tieto Zásady sa môžu čas od času meniť. Prípadné zmeny zistíte pravidelným sledovaním našich webových stránok (tu [KT1] ). Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018 a sú v súlade so všeobecným nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ("GDPR"). V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, môžete sa pozrieť na naše Zásady spracovanie osobných údajov zákazníkov spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.

Vaše údaje a ako ich používame. K čomu používame Vaše údaje?

1. Na poskytovanie produktu digitálnej televízie Horizon TV, ktorý ste si od nás objednali.

Súčasťou poskytovania produktu digitálnej televízie Horizon TV je vykonávanie nasledujúcich činností potrebných na to, aby Vám produkt digitálnej televízie Horizon TV mohol byť k dispozícii: správa sietí, plánovanie kapacity, technická a obchodná podpora, fakturácia, inkasovanie platieb, kontrola kvality.

Aké údaje používame k poskytovaniu produktu digitálnej televízie Horizon TV?

Pri poskytovaní produktu digitálnej televízie Horizon TV používame Vaše kontaktné údaje, údaje o Vašom účte, údaje zozbierané v našich predajniach a údaje zozbierané na našej webovej stránke.

A s týmito údajmi spracúvame údaje o sledovaní televízie, údaje o personalizovaných televíznych službách; údaje o domácom obsahu; údaje z našich aplikácií.

Podrobný popis jednotlivých typov údajov nájdete na konci tohto dokumentu v časti "Glosár".

Môžeme tiež vykonať kontrolu Vašich úverových informácií u rôznych agentúr poskytujúcich úverové hodnotenie (registre dlžníkov), aby sme zabezpečili náš oprávnený záujem zaručiť výplatu za naše služby.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme a uchovávame bezpečne a len na čas nevyhnutne potrebný na poksytovanie produktu digitálnej televízie Horizon TV, ak nie sú používané na iné účely uvedené v týchto zásadách. Potom budú Vaše údaje buď zlikvidované, alebo anonymizované.

V prípade služby personalizovanej televízie zhromažďujeme a uchovávame Vaše údaje o sledovaní televízie po dobu 3 mesiacov od pozretia, aby sme Vám mohli ponúkať ďalšie funkcie a odporúčania.

Vaše fakturačné údaje uchovávame na daňové účely po dobu 10 rokov.

K akému množstvu informácií máme prístup?

Vaša komunikácia je dôverná. Môžeme spracovávať metadáta (tj. dáta spracovávané na vykonávanie komunikácie), kroré sú nutné na na, aby mohla byť poskytovaný produkt digitálnej televízieHorizon TV (napr. IP adresa, typ zariadenia). Avšak nikdy nezískavame prístup k žiadnemu obsahu Vašich telefónnych hovorov, e-mailov, prezerania internetu alebo akýchkoľvek aplikácií. Taktiež pri poskytovaní televíznej služby nepoužívame osobné údaje týkajúce sa obsahu pre dospelých inak ako na účely fakturácie služby Video On Demand a neposkytujeme ani žiadne personalizované odporúčania ohľadom obsahu pre dospelých.

Poskytujeme Vaše údaje niekomu ďalšiemu?

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám. UPC si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje.

Vaše údaje môžeme zdieľať s ďalšími spoločnosťami skupiny Liberty Global, s našou materskou spoločnosťou, dcérskymi spoločnosťami alebo inými spoločnosťami spoločne ovládanými našou ovládajúcou osobou (ďalej súhrnne "Pridružené osoby") na účely poskytovania našich služieb alebo prevádzkovania našich platforiem. Zoznam pridružených osôb môžete nájsť tu: www.libertyglobal.com/our-companies . V takom prípade budeme od našich Pridružených osôb vyžadovať dodržiavanie týchto Zásad.

Na zabezpečenie fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu, pokiaľ je vyžadovaný, poskytovať Osobné údaje tretím stranám špecifikovaným nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia EÚ a Švajčiarska, kde sa predpisy týkajúce sa ochrany súkromia líši od predpisov platných v EÚ a vo Švajčiarsku.

Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k vašim Osobným údajom na účely riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej našej špeciálnej ponuky alebo nami navrhnutej transakcie, ktorú však poskytujú naši Obchodní partneri, môžeme v relevantných prípadoch poskytnúť vaše Osobné údaje týmto Obchodným partnerom.

Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať vaše Osobné údaje tretím stranám, a to v prípadoch, keď sa budeme domnievať, že takéto poskytnutie je nevyhnutné na fungovanie našich produktov a služieb (napr. starostlivosť o zákazníkov), a ďalej tiež externým predajcom špeciálne najatých spoločnosťou UPC, aby nám poskytovali produkty či služby, pričom v takom prípade budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečenie a používanie len na účely poskytovania príslušných produktov či služieb našej strane.

Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať Osobné údaje úverovým agentúram alebo spoločnostiam vymáhajúcim pohľadávky, o čom Vás budeme najprv informovať. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať poskytnutie Osobných údajov verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.

Právny základ spracovania týchto údajov

Plnenie zmluvy s výnimkou odporúčania obsahu (na základe súhlasu), hodnotenia úverovej spoľahlivosti a prevencie podvodov (na základe oprávneného záujmu).

2. Segmentácia na marketingové účely

K segmentácii poskytovaného produktu digitálnej televízie Horizon TV používame nasledujúce údaje: kontaktné údaje, údaje o Vašom účte. To nám umožňuje skvalitňovať Vaše zákaznícke zážitky, aby ste z našich produktov získali maximum. Od nás budete dostávať len všeobecné oznámenie. Môžete sa tiež rozhodnúť, že si neželáte naďalej dostávať naše oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo, že si neželáte byť vôbec kontaktovaní.

Ak si prajete požiadať o akúkoľvek z týchto zmien, môžete tak urobiť prostredníctvom zákazníckeho strediska alebo telefonicky na čísle 02 / 594 22 222.

Ako segmentujeme?

Vykonávame analýzu Vašich údajov o účte s osobitným zameraním na Váš objednaný produkt digitálnej televízie Horizon TV, aby sme mohli zistiť, ako by bolo možné vylepšiť Vaše zážitky.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Ak nás nepožiadate, aby sme tak nerobili, uchovávame Vaše údaje po dobu, kedy ste naším zákazníkom.

Poskytujeme Vaše údaje niekomu ďalšiemu?

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám.

Vaše údaje môžeme zdieľať s ďalšími spoločnosťami skupiny Liberty Global, s našou materskou spoločnosťou, dcérskymi spoločnosťami alebo inými spoločnosťami spoločne ovládanými našou ovládajúcou osobou (ďalej súhrnne "Pridružené osoby"). Zoznam pridružených osôb môžete nájsť tu: www.libertyglobal.com/our-companies. V takom prípade budeme od našich Pridružených osôb vyžadovať dodržiavanie týchto Zásad.

Na zabezpečenie fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu, pokiaľ sú vyžadované, poskytovať Osobné údaje tretím stranám špecifikovaným nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia EÚ a Švajčiarska, kde sa predpisy týkajúce sa ochrany súkromia líšia od predpisov platných v EÚ a vo Švajčiarsku.

Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k vašim Osobným údajom na účely riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej našej špeciálnej ponuky alebo nami navrhnutej transakcie, ktorú však poskytujú naši Obchodní partneri, môžeme v relevantných prípadoch poskytnúť vaše Osobné údaje týmto Obchodným partnerom.

Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať vaše Osobné údaje tretím stranám, a to v prípadoch, keď sa budeme domnievať, že takéto poskytnutie je nevyhnutné na fungovanie našich produktov a služieb (napr. starostlivosť o zákazníkov), a ďalej tiež externým predajcom špeciálne najatých spoločnosťou UPC, aby nám poskytovali produkty či služby, pričom v takom prípade budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečenie a používanie len na účely poskytovania príslušných produktov či služieb našej strane. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať Osobné údaje úverovým agentúram alebo spoločnostiam vymáhajúcim pohľadávky, o čom Vás budeme najprv informovať. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať poskytnutie Osobných údajov verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.

Právny základ spracovania týchto údajov

Súhlas.

4. Na štatistické účely

Kombinujeme Vaše údaje s údajmi ostatných zákazníkov, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby a programovú ponuku.

Tieto informácie nám napríklad umožnia lepšie plánovať kapacitu našej siete alebo prijímať lepšie rozhodnutia pri programovaní nášho televízneho obsahu.

Aké údaje používame k tvorbe týchto súhrnných správ?

Údaje o účte, údaje o sledovaní televízie, údaje z našich aplikácií.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame po dobu 24 mesiacov.

K akému množstvu informácií máme prístup?

Používame len údaje, s ktorých použitím na iné účely ste nám už udelili súhlas. Napríklad ak ste nám udelili súhlas s použitím vašich údajov o sledovaní televízie na účely odporúčania obsahu, môžeme tiež vykonávať analýzu týchto údajov na štatistické účely. Ak sa však rozhodnete, že si neželáte dostávať odporúčania, nebudeme Vaše údaje používať ani na štatistické účely, ak nebudú anonymizované.

Poskytujeme Vaše údaje niekomu ďalšiemu?

Môžeme zdieľať rôzne správy s tretími stranami, avšak vždy v sumarizovanej podobe, takže Vaše údaje v nich nebudú identifikovateľné.

Právny základ spracovania týchto údajov

Kompatibilné ďalšie spracovanie.

5. Na plnenie našich právnych povinností

Potrebujeme uchovávať niektoré Vaše údaje pre účely plnenia našich právnych povinností. Zo zákona nám môže vyplývať povinnosť uchovávať alebo poskytnúť Vaše údaje príslušným orgánom v súlade s podmienkami a zárukami platného právneho procesu. Ide o povinnosti stanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s Políciou Slovenskej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi, (plnenie povinností stanovených právnymi predpismi).

Máte kontrolu nad svojimi údajmi

Máte kontrolu nad tým, ako Vaše informácie použijeme a môžete nás kedykoľvek požiadať o čokoľvek z nižšie uvedeného prostredníctvom formulára osobne na zákazníckom stredisku (zoznam zákazníckych stredísk) alebo prostredníctvom formulára zaslaného na adresu UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava.

Formuláre pre uplatnenie uvedených práv sú dostupné tu [KT2] .

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môžeme, vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, danú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o tomto Vás budeme okamžite informovať).

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak ste nám udelili výslovný súhlas ku ktorémukoľvek spôsobu použitia, ktoré sú tu popísané (odporúčanie obsahu, cielená reklama, verejné telefónne zoznamy), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Prístup k vašim údajom

Môžete požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame:

účel, pre ktorý sú Vaše osobné údaje spracované;

kategórie osobných údajov;

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené u nás;

existencia práva požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby alebo obmedzenie ich spracovanie alebo namietať proti tomuto spracovania;

práve podať sťažnosť u dozorného úradu.

Oprava vašich údajov

Ak sú údaje, ktoré o vás uchovávame, nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu.

Vymazanie Vašich údajov

Môžete nás požiadať o vymazanie Vašich údajov. Ako prevádzkovateľ máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

vznesiete námietky proti spracovaniu (pozri nižšie) a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;

ste odvolal súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a zároveň neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

osobné údaje boli spracované nezákonne;

osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje.

K vymazaniu osobných údajov nemôžeme pristúpiť, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Prenosnosť údajov

Môžete požiadať o odovzdanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte, ak si prajete prejsť k inému poskytovateľovi a odovzdať mu ich. Výkonom práva na prenosnosť nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie spracovania

Môžete požiadať o obmedzení spracovania Vašich údajov v nasledujúcich prípadoch (vždy prosím vo svojej žiadosti uvádzajte, ktorý prípad sa na Vás vzťahuje):

Ak spochybňujete presnosť Vašich údajov

Ak sa domnievate, že by sme Vaše údaje nemali spracovávať, ale neželáte si, aby sme ich vymazali

Pokiaľ Vaše údaje už naďalej nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na účely svojich právnych nárokov

Ak ste napadli spracovaniu a my si potrebujeme overiť, či by sme mali Vaše údaje ďalej spracovávať

Ak bolo spracovanie osobných údajov obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Môžete požiadať, aby sme Vás prestali profilovať alebo aby sme Vám prestali zasielať naše najnovšie ponuky:

Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť profilovaná na účely našej marketingovej činnosti

Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť telefonicky informovaní o našich najnovších ponukách

Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť informovaní prostredníctvom SMS alebo e-mailu o našich najnovších ponukách

Máte právo podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov

V prípade podania námietky nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ako nás môžete kontaktovať

Spoločnosť spracúvajúca Vaše údaje (prevádzkovateľ): UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B, IČO: 35971967(www.upc.sk)

Poverenec na ochranu osobných údajov (DPO): Akékoľvek otázky, pripomienky či žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov môžete zasielať nášmu poverencovi na ochranu osobných údajov na adresu dpo@upc.sk.

Dozorný úrad pre ochranu údajov: Ak nie ste s našou odpoveďou spokojní, môžete tiež podať sťažnosť príslušného dozornému Úradu na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu týchto zásad zverejníme na našom webe a budeme Vás vopred informovať o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na Vami objednané služby.

Cookies

Cookies sú drobné kúsky informácií uložené vo vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako je typ vášho prehliadača, váš operačný systém, navštívené webové stránky, doba návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy a ďalšie tzv. clickstream dáta.

Cookies používame k tomu, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa vašich potrieb, ponúkať vám kvalitnejšie a personalizované služby a zapamätať si niektoré vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znova. Cookies nám ďalej umožňujú zisťovať pohyb smerujúci na naše webové stránky, vrátane navštívených stránok, počtu návštevníkov a použitých trás.

Môžeme využívať služby poskytovateľov reklamných sietí, ktorí nám pomáhajú prezentovať reklamný alebo iný obsah na našich webových stránkach a ďalších stránkach, na ktorých sú zobrazené reklamy spoločnosti UPC. Poskytovatelia reklamných sietí využívajú cookies, webové majáky (beacons) alebo ďalšie podobné technológií vo vašom počítači, mobilnom telefónu alebo inom zariadení k tomu, aby vám ponúkali reklamu alebo iný obsah čo najlepšie zodpovedajúci vašim záujmom na základe vytvorenia vášho profilu prehliadania internetu na tejto webovej stránke a na ďalších vami navštívených stránkach. Použitie cookies, webových majákov alebo podobných technológií zo strany našich poskytovateľov reklamných sietí sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany súkromia, nie Zásadami ochrany súkromia spoločnosti UPC.

Cookies vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na vašom prehliadači. Pokyny na použitie tejto funkcie nájdete v pomocníkovi k vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Glosár jednotlivých typov údajov

Kontaktné údaje: Meno a priezvisko, titul; e-mail; pohlavie, telefónne číslo; dátum narodenia a / alebo rodné číslo; číslo OP / číslo pasu; IČO, DIČ, číslo klientskeho účtu; adresa miesta inštalácie; adresa trvalého pobytu; informácie o osobe zastupujúcej Vás pri podpise zmluvy (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia a / alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenie).

Údaje o účte: ID zákazníka, spôsob platby, bankový účet, číslo kreditnej karty (ak sa u Vami objednaných služieb používa), fakturačná adresa, objednané produkty, segment, produkty zakúpené prostredníctvom niektorého z našich kanálov a údaje o jednotlivých transakciách. Informácie o hodnotení Vašej úveruschopnosti (získané od agentúr vykonávajúcich hodnotenie úverovej spoľahlivosti). Tieto údaje zahŕňajú aj údaje z oblasti starostlivosti o zákazníkov: Vaše žiadosti o podporu a údaje získané na účely vybavenia týchto žiadostí. Čas a trvanie hovoru a zvolené riešenie. Môžeme tiež zhotovovať nahrávky Vášho volania na linku služieb pre zákazníkov (na nahrávanie ste vždy upozornený).

Údaje o internetových službách: Množstvo využitých dát, doba trvania relácie, zariadenia, IP / MAC adresa, Vami navštívené internetové stránky.

Údaje o sledovaní televízie: Vami sledované programy, využívanie našich služieb (napr. Replay), technické údaje ako napr. čas a doba sledovania určitého obsahu, kvalita pripojenia, model a servisné číslo Vášho set-top-boxu, verzia používaného softvéru, ID smart karty a kategórie balíčka služieb.

Údaje o personalizovaných televíznych službách: Ak máte niektorý z našich najnovších set-top-boxov, používame Vaše údaje na poskytovanie personalizovaných televíznych služieb, ktoré Vás upozorňujú na Vaše obľúbené relácie, Vaše najčastejšie sledované kanály, najčastejšie používané aplikácie a môžu Vám tiež odporúčať nové relácie zodpovedajúce Vášmu vkusu podľa Vašej histórie sledovania programov.

Pokiaľ si na svojom televízore aktivujete funkciu hlasového ovládania, budeme tiež zhromažďovať a využívať Vaše audio súbory, aby sme mohli lepšie vyladiť a vylepšiť funkciu rozpoznávania hlasu tak, aby sa Vám Vaša televízia naučila rozumieť. Za týmto účelom môžeme Vaše audio súbory zdieľať s naším poskytovateľom v USA na uloženie a spracovanie.

Údaje o domácom obsahu: Ak si aktivujete sprievodcu nastavením domácej siete, budeme mať k dispozícii zoznam Vašich uložených súborov s videom, hudbou a fotografiami.

Údaje zozbierané z našich webových stránok: Akonáhle sa prihlásite na našu webovú stránku, budeme zhromažďovať údaje o čase a dobe trvania relácie, navštívených stránkach, atribútoch kampaní, údaje o transakciách a technické údaje (IP / MAC adresa, operačný systém a typ prehliadača).

Údaje z našich aplikácií: Vedieme záznamy o tom, či a ako často využívate aplikácie, ktoré Vám ponúkame v ponuke na Vašom televízore.

Údaje zhromažďované v našich predajniach: Uchovávame informácie o Vašich nákupoch produktov či služieb v našich predajniach.

Glosár údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - čiže GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku tak nahrádza súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46 / ES a súvisiaci zákon č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov: Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a prijali sme s týmto cieľom rad zásadných opatrení. Formálne sme vymenovali osoby zodpovedné za zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenie slúžiace k ochrane Osobných údajov pozostávajúce z celej rady technických prvkov i postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, anti DDoS systém, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

Kamerové systémy: Spoločnosť UPC umiestňuje z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spočívajúcich v ochrane majetku do priestorov predajní kamerové systémy. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením. Informácie o spracovaní osobných údajov v rámci kamerových záznamov sú dostupné na mieste, kde sú kamery umiestnené.

Záruky: So sprostredkovateľmi osobných údajov sme uzatvorili zmluvy o spracovaní osobných údajov (s výnimkou prípadov, keď uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri poskytovaní osobných údajov štátnym orgánom), ktoré zaručujú minimálne rovnakú úroveň ich ochrany ako tieto Zásady ochrany osobných údajov. So sprostredkovateľmi mimo územia Európskej únie sme zároveň uzavreli právny akt, tak ako to vyžaduje čl. 45 až 49 GDPR.

Spracovatelia osobných údajov

Skutočnosti uvedené na tejto webstránke sú podstatnými informáciami v zmysle § 8 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa. Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na najbližšom Zákazníckom stredisku alebo na Call centre na čísle 02/594 22 222.

Kopírovanie, distribúcia, alebo akákoľvek forma publikovania či iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na www stránkach spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. bez výslovného súhlasu spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. sú zakázané.

V zmysle príslušných ustanovení Všeobecného povolenia č. 1/2019, spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. oznamuje, že ako službu verejnosti získala prístup k programovým službám vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Uvedené služby UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje len v rámci balíkov svojej programovej ponuky.

Vážený zákazník, zaslaním požiadavky na adresu post@upc.sk máte možnosť zistiť, či právnická alebo fyzická osoba, ktorej názov resp. meno zadáte, spracúva osobné údaje v mene spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.